กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 โครงสร้างเทศบาล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 กองสาธารณสุข
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับ  
กองสาธารณสุข
______________________________________________________________________________________________
กองสาธารณสุข
 

กองสาธารณสุข

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  งานโภชนาการและอาหารปลอดภัย งานคุ้มครองผู้บริโภค  การควบคุมและป้องกันโรค  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   งานรักษาความสะอาด  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตกรรมสาธารณสุข

กองสาธารณสุขแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 10 งานดังนี้

ส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวางแผนสาธารณสุข   งานเผยแพร่และฝึกอบรม   และงานธุรการ

1.1  งานวางแผนสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานวางแผนด้านสาธารณสุข

งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น  โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  จังหวัด

งานประสานแผนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข

งานรวบรวมแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล

งานข้อมูล  ข่าวสาร  จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข

งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2  งานเผยแพร่และฝึกอบรม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข

งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข

งานประเมินผล

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3  งานสัตวแพทย์   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์

งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง  หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

งานระวัง  และรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์

งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์

งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์

งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์

งานควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานสารบรรณ

งานดูแล  รักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ

งานประชุมและการประสานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ

งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของกอง

งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ

งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  หรือผู้ทำคุณประโยชน์

งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ

งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น  ๆ

งานดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณ  การบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สินของกอง

งานสวัสดิการต่าง ๆ

งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  ฝ่ายบริการสาธารณสุข   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันและควบคุมโรค  และงานสัตวแพทย์

2.1  งานศูนย์บริการสาธารณสุข   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานให้บริการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นในและนอกสถานที่

งานปฐมพยาบาล

งานให้คำแนะนำและรับปรึกษาปัญหาสุขภาพทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน

งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย  ให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์

งานเวชระเบียนและสถิติ และจัดทำแฟ้มครอบครัว

งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน

งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ  วินิจฉัย  และให้บริการรักษาพยาบาล

งานจัดหา  เก็บรักษา  เบิกจ่าย  ควบคุมและตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์  พร้อมจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์จำเป็น

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2  งานส่งเสริมสุขภาพ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานด้านสุขศึกษา

งานอนามัยโรงเรียน

งานอนามัยแม่และเด็ก

งานวางแผนครอบครัว

งานสาธารณสุขมูลฐาน

งานโภชนาการ

งานสุขภาพจิต

งานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3  งานป้องกันและควบคุมโรค   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐาน

งานควบคุมกำจัดแมลง  และพาหะนำโรค

งานเฝ้าระวัง  ควบคุม  และป้องกันโรคติดต่อ

งานสอบสวนโรคติดต่อต่าง ๆ

งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน  สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด

3.1  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

งานควบคุม  ตรวจสอบ  การประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ  หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

งานสุขาภิบาลโรงงาน

งานชีวอนามัย  และความปลอดภัยในสถานประกอบการ

งานควบคุมการดำเนินงานด้านฌาปนกิจ  และสุสาน

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2  งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานส่งเสริมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

งานป้องกัน  ควบคุม  เฝ้าระวัง  แก้ไข  เหตุรำคาญเกี่ยวกับเสียงและการสั่นสะเทือน  มลพิษทางน้ำ  ทางอากาศ  และมลภาวะด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำ  อากาศ  ของเสีย  สารอันตราย  และรายงานผลการตรวจสอบ

ตรวจสอบ  ควบคุม  และดำเนินการแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษ  และประเมินความเสียหาย  และผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม

ประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี  พัฒนาความร่วมมือ  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ  ควบคุณภาพ  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3  งานรักษาความสะอาด   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานกวาดล้างทำความสะอาด

งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

งานขนถ่ายขยะมูลฝอย

งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลศรีสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร/โทรสาร 0-4468-0288
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615