กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 กองสาธารณสุข
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับ  
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสตึกจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ องค์การบริหารส่วนตำบลสตึก มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพิ่มมากขึ้น ดั้งนั้น เพื่อรองรับความเจริญของท้องถิ่น และประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงสมควรจัดตั้งเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ทั้งนี้จากการออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องดังกล่าวส่วนใหญ่ประชาชนก็เห็นด้วยกับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล พร้อมทั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสตึกก็มีมติเห็นชอบด้วยในการให้จัดตั้งเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสตึกเป็นเทศบาลตำบลศรีสตึก ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสตึก สมัยสามัญ สมัยสี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

                   เมื่อได้รับการยกฐานะแล้วก็จะเปลี่ยนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสตึก เป็น เทศบาลตำบลศรีสตึก ซึ่งคำว่า ศรี หมายถึง ความเป็นสิริมงคล ความรุ่งเรือง ความสว่างสุกใส ความงาม ความเจริญ ส่วนคำว่า สตึก หมายถึง ชื่อตำบล และเป็นภาษาท้องถิ่น ภาษาพื้นบ้าน (ภาษาเขมร) มีความหมายว่า "เซราะ" หมายถึง บ้าน "ตึก" หมายถึง น้ำ รวมกันหมายถึง บ้านที่มีแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งก็คือแม่น้ำมูลฉะนั้น เทศบาลตำบลศรีสตึก จึงมีความหมายว่า บ้านที่มีความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำ

เทศบาลตำบลศรีสตึก มีพื้นที่ ๙๕ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ ตำบล จำนวน ๑๑ หมู่บ้านของอำเภอสตึก ดังนี้

ตำบลสตึก จำนวนหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ , , (บางส่วน), , , , , ๑๑(บางส่วน),

๑๒, ๑๔, ๑๕

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง

(๑) ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลศรีสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด

บุรีรัมย์ ห่างจากอำเภอสตึก กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ประมาณ ๔๑๒ กิโลเมตร

พื้นที่

เทศบาลตำบลศรีสตึก มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๙๕ ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ ๕๙,๓๗๕ ไร่

อาณาเขตติดต่อ

เทศบาลตำบลศรีสตึก มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้ ติดต่อตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลสะแก และตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลศรีสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร/โทรสาร 0-4468-0288
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615