กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 โครงสร้างเทศบาล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 กองสาธารณสุข
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับ  
บริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคม การจราจร

1.1 ถนน สะพาน

เทศบาลตำบลศรีสตึก มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำเลที่ตั้งของเทศบาลตำบลศรีสตึก นับได้ว่าเป็นเส้นทางการคมนาคมสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคต่าง สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก โดยใช้ถนนสายสตึก – บุรีรัมย์ , สตึก – กรุงเทพมหานคร

๑.๒ ทางรถยนต์

- ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร – เทศบาลตำบลศรีสตึก ๔๔๔ กิโลเมตร

- ระยะทางจากเทศบาลตำบลศรีสตึก – จังหวัดบุรีรัมย์ ๔๒.๗ กิโลเมตร

๑.๓ ทางรถยนต์มีทางหลวง ( กรมทางหลวง ) ผ่าน ๓ สาย ได้แก่

ทางหลวงแผ่นดินสายสตึก – กรุงเทพมหานคร

ทางหลวงแผ่นดินสายสตึก – ห้วยราช

ทางหลวงแผ่นดินสายสตึก – บุรีรัมย์

๑.๔ ทางรถยนต์ (กรมทางหลวงชนบท ) ผ่าน สาย ได้แก่

สายสตึก - ท่าม่วง

๑.๕ ถนนในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก

. สภาพถนนในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก ปัจจุบันส่วนมากอยู่ในสภาพดี ซึ่งถนน

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีสตึก ทั้งหมด ๑๒๗ สาย

(๑) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘๕ สาย รวมระยะทาง ๑๙.๕๐ กม.

() ถนนราดยาง สาย รวมระยะทาง ๒ กม. () ถนนลูกรัง/ดิน ๑๒ สาย รวมระยะทาง ๓๙ กม.

(๔) ถนนหินคลุก ๒๗ สาย รวมระยะทาง ๒๕ กม.

. แม่น้ำ/คลอง ที่ใช้สัญจรทางน้ำ - ไม่มี -

. การประปา

เทศบาลตำบลศรีสตึก ได้มีน้ำประปาบริการประชาชนในเขต โดยได้รับน้ำประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน การประปาส่วนภูมิภาคแต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน จำนวนหลังคาเรือนที่มีน้ำประปาใช้ ประมาณ ,๒๖๒ หลังคาเรือน ในปีงบประมาณนี้ คณะผู้บริหารได้มีนโยบายที่จะดำเนินการให้ประชาชนได้มีน้ำประชาใช้อย่างทั่วถึง

. การไฟฟ้า

ปัจจุบันการดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก อยู่ในความรับผิดชอบ และดำเนินงานโดยการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเขต เทศบาลตำบลศรีสตึก อำเภอสตึก และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจ่ายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ธุรกิจการบริการ อุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ เป็นต้น ในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน จำนวนหลังคาเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,171 หลังคาเรือน และไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๒๔๘ โคม

. การสื่อสาร

ระบบโทรคมนาคม หมายถึง ระบบการสื่อสารที่มีการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ และ

การสื่อสารอื่น ดังต่อไปนี้

๑. โทรศัพท์

ในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก ไม่มีโทรศัพท์แบบคู่สายขององค์การโทรศัพท์มาให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันประชาชนได้ใช้โทรศัพท์ของระบบทีทีแอนด์ที มาทำการติดตั้งให้ และประเภทมีผู้ดูแล

ซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และก็มีประเภทโทรศัพท์มือถือ (โทรศัพท์เคลื่อนที่)

จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๔ หมายเลข

จำนวนโทรศัพท์ส่วนราชการ จำนวน หมายเลข

. การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก มีระยะสัญจรไปมา กิโลเมตร

. ระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าว ระบบหอกระจายข่าวของหมู่บ้านสามารถ

ให้บริการข่าวสารให้กับประชาชนได้ประมาณร้อยละ ๙๐

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลศรีสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร/โทรสาร 0-4468-0288
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615