กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 กองสาธารณสุข
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับ  
สภาพทางสังคม
______________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษาที่มีสถานที่หรือมีกิจกรรมที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก มีดังนี้

สังกัด

ท้องถิ่น

สพป.

สพม..

กรมศาสนา

กรม

สามัญฯ

กรม

อาชีวฯ

รวม

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน

-

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระดับก่อนประถมศึกษา

) จำนวนโรงเรียน

-

-

-

-

-

)จำนวนห้องเรียน

-

-

-

-

-

)จำนวนนักเรียน

-

-

-

๑๐๒

-

-

๑๐๒

)จำนวนครู อาจารย์

-

-

-

4

-

-

4

ระดับประถมศึกษา

) จำนวนโรงเรียน

-

-

-

-

) จำนวนห้องเรียน

-

๑๙

-

-

-

๑๙

) จำนวนนักเรียน

-

351

-

-

-

351

) จำนวนครู อาจารย์

39

-

-

39

ระดับมัธยมศึกษา

) จำนวนโรงเรียน

-

-

-

-

-

-

)จำนวนห้องเรียน

-

-

-

-

-

-

)จำนวนนักเรียน

-

-

-

-

-

-

)จำนวนครู อาจารย์

-

-

-

-

-

-

ระดับอาชีวศึกษา

) จำนวนโรงเรียน

-

-

-

-

-

-

) จำนวนห้องเรียน

-

-

-

-

-

-

) จำนวนนักเรียน

-

-

-

-

-

-

) จำนวนครู อาจารย์

-

-

-

-

-

-

1 กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน

) สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน แห่ง (เทศบาล)

) สนามบาสเก็ตบอล จำนวน แห่ง ( ..บ้านคูขาด .. บ้านหนองเกาะ)

) สนามฟุตบอล จำนวน แห่ง

(รร.บ้านคูขาด, รร.บ้านยางน้ำใส และ รร.บ้านหนองเกาะ)

) สนามตะกร้อ จำนวน แห่ง

( เทศบาล , รร.บ้านคูขาด, รร.บ้านยางน้ำใส และ รร.บ้านหนองเกาะ)

) สนามเด็กเล่น จำนวน แห่ง

(รร.บ้านคูขาด, รร.บ้านยางน้ำใส และ รร.บ้านหนองเกาะ)

) อื่น

2 สาธารณสุข

) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัด .........-...........

) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน แห่ง

) คลีนิกเอกชน จำนวน - แห่ง

) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในทุกแห่ง

ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 7 คน

- พนักงานจ้าง จำนวน 4 คน

- อสม. จำนวน ๑๒๙ คน

3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๐๐ คน

) อาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๐ คน

) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำหมู่บ้าน จำนวน ๓๐๐ คน

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลศรีสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร/โทรสาร 0-4468-0288
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615