กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 กองสาธารณสุข
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับ  
สภาพเศรษฐกิจ
______________________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

ระบบเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำนา ทำสวนผลไม้ ปลูกผัก ร้านขายของชำ ปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงไก่ฟาร์ม โค กระบือ เป็ด สุกร การบริการอื่น

รายได้เฉลี่ยของประชากร ประมาณ ๒๓,๐๐๐.- บาท/คน/ปี

2 การพาณิชยกรรม/การบริการ

การพาณิชย์ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก ไม่มีแหล่งเงินกู้หรือแหล่งเงินทุนตั้งอยู่ในเขต แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่แล้วมาจากธนาคารที่อยู่ในเขตอำเภอสตึก และนอกจากนี้ก็เป็นของนายทุนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง สถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ เช่น

. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

. สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง

. ตลาดสด จำนวน - แห่ง

. ร้านค้าทั่วไป จำนวน 103 แห่ง

. สถานประกอบการเทศพาณิชย์

. โรงฆ่าสัตว์ จำนวน แห่ง

. สถานธนานุบาล จำนวน - แห่ง

. สถานประกอบการด้านบริการ

. โรงแรม จำนวน 4 แห่ง

. ธนาคาร จำนวน - แห่ง

3 การอุตสาหกรรม

ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็น อุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขต ได้แก่

. โรงสีข้าว จำนวน 2 แห่ง

4 การท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลศรีสตึก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ กุดน้ำใส บ้านยางน้ำใส หมู่ที่ ๗ มีเนื้อที่ ๒๗๐ ไร่ ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในท้องถิ่นและใกล้เคียงเข้ามาเที่ยวเพื่อการพักผ่อนวันละจำนวนมาก สามารถมีรายได้ให้กับหมู่บ้านปีละนับล้านบาท และเทศบาลตำบลศรีสตึกกำลังดำเนินการปรับปรุงหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๕ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีพื้นที่ประมาณ ๑๐๑ ไร่ เหมาะสำหรับปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อการพักผ่อนและออกกำลังกายสำหรับประชาชนได้เป็นอย่างดี

5 การปศุสัตว์

สำหรับการปศุสัตว์ ในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลศรีสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร/โทรสาร 0-4468-0288
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615